Welcome to diễn đàn QGHC Úc châu

– Đây là trang Web thử nghiệm cho Hội cựu sinh viên QGHC Úc châu. Khi nào trang Web hoàn tất, sẽ được thông báo rộng rãi.

– Trang Web hiện dùng  nằm nơi đây: Diễn đàn hội CSV/QGHC Úc châu.

Advertisements

One thought on “Welcome to diễn đàn QGHC Úc châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s